Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.121.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.120.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (jednostka, organ)

Plan dochodów bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 0,00 82,99
  85215   Dodatki mieszkaniowe 0,00 82,99
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 82,99
855     Rodzina 30 231,50 0,00
  85501   Świadczenia wychowawcze 30 000,00 0,00
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 30 000,00 0,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 231,50 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 231,50 0,00
Razem 30 231,50 82,99

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 4 841,00 4 841,00
  80101   Szkoły podstawowe 858,00 3 672,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3 672,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 858,00 0,00
  80195   Pozostała działalność 3 983,00 1 169,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 169,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 983,00 0,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1 521,00 1 521,00
  85401   Świetlice szkolne 1 521,00 1 521,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 733,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 521,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 788,00 0,00
Razem 4 841,00 4 841,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 3 027,00 3 027,00
  80101   Szkoły podstawowe 1 500,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 0,00
  80110   Gimnazja 0,00 3 027,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 998,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 029,00
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 077,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 077,00 0,00
  80195   Pozostała działalność 450,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 450,00 0,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 100,00 100,00
  85401   Świetlice szkolne 100,00 100,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 100,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 0,00
Razem 3 127,00 3 127,00

4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie - własne 20 394,00 20 394,00
  80101   Szkoły podstawowe 4 081,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 081,00 0,00
  80110   Gimnazja 0,00 19 741,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 5 688,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 14 053,00
  80120   Licea ogólnokształcące 6 980,00 653,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 653,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 980,00 0,00
  80130   Szkoły zawodowe 5 904,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 904,00 0,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 101,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101,00 0,00
  80152   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 428,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 428,00 0,00
  80195   Pozostała działalność 2 900,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900,00 0,00
Razem 20 394,00 20 394,00

5. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 2 802,00 2 802,00
  80104   Przedszkola 1 860,00 2 802,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 802,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 860,00 0,00
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 463,00 0,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 463,00 0,00
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 428,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 428,00 0,00
  80195   Pozostała działalność 51,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51,00 0,00
Razem 2 802,00 2 802,00

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 30 231,50 82,99
  85215   Dodatki mieszkaniowe 0,00 82,99
    3110 Świadczenia społeczne 0,00 81,36
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1,63
855     Rodzina 30 231,50 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 30 000,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 29 559,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 441,00 0,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 231,50 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 231,50 0,00
Razem 30 231,50 82,99

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.121.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf