Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.127.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1, art. 257 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w planie finansowym wydatków na rok 2019 jednostek organizacyjnych gminy: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 0,00 174,97
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 174,97
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 173,25
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1,72
Razem 0,00 174,97

2. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 1 000,00
  85401   Świetlice szkolne 1 000,00 1 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 000,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00
Razem 1 000,00 1 000,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 174,97 0,00
  80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 174,97 0,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 173,25 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1,72 0,00
Razem 174,97 0,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.127.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf