Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.137.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) w związku z art. 257 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.136.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan dochodów bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 39,69 0,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 39,69 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 39,69 0,00
Razem 39,69 0,00
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 9 000,00 9 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 9 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 9 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 9 000,00
Razem 9 000,00 9 000,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 39,69 0,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 39,69 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,69 0,00
Razem 39,69 0,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 5 000,00 5 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 5 000,00 5 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 5 000,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000,00 2 000,00
  85401   Świetlice szkolne 2 000,00 2 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 2 000,00
Razem 7 000,00 7 000,00

4. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 248,00 248,00
  80110   Gimnazja 248,00 248,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 248,00
    3240 Stypendia dla uczniów 248,00 0,00
Razem 248,00 248,00

5. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 5 790,00 5 790,00
  80104   Przedszkola 5 790,00 120,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 120,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 290,00 0,00
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 5 670,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 600,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 300,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 000,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 1 600,00
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 170,00
Razem 5 790,00 5 790,00

6. Publiczne Przedszkole w Chróścicach

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 900,00 900,00
  80104   Przedszkola 900,00 900,00
    4300 Zakup usług pozostałych 900,00 0,00
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 900,00
Razem 900,00 900,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.137.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 09:21
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 43
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl