Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.153.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie przeprowadzeniea inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspołnych

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ) oraz zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup: 1) w drodze spisu z natury:
a) magazyn spożywczy,

b) magazyn materiałów,


2) drogą weryfikacji sald:
a) wartości niematerialne i prawne,

b) należności sporne i wątpliwe,

c) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

d) rozrachunki publiczno-prawne,

e) rozrachunki z pracownikami,

f) fundusze,

g) inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald

h) grunty i grunty-użytkowanie wieczyste,


3) drogą potwierdzenia sald:
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych,

b) należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

c) budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (trwały zarząd)


2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza się komisje w składzie:
1) Zespół spisowy nr 1:
- Edyta Pyrasz – przewodniczący komisji,

- Słota Cecylia - członek komisji,


2) Zespół spisowy nr 2:
- Kowal Krystyna - przewodniczący,

- Nalewaja Maria - członek komisji,

- Wiczyńska Kamila - członek komisji,


5) Zespół spisowy nr 3:
- Słota Cecylia - przewodniczący,

- Psyk Zygfryd - członek komisji,


6) Zespół spisowy nr 4:
- Pyrasz Edyta - przewodniczący,

- Psyk Zygfryd - członek komisji.


3. Plan, zakres i formy inwentaryzacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim : 1) w drodze spisu z natury:
a) druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych w kasie


2) drogą weryfikacji sald:
a) wartości niematerialne i prawne,

b) należności sporne i wątpliwe,

c) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

d) rozrachunki publiczno-prawne,

e) rozrachunki z pracownikami,

f) fundusze,

g) inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald,

h) grunty i grunty-użytkowanie wieczyste;


3) drogą potwierdzenia sald:
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych,

b) należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

c) budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (trwały zarząd);


4) Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości
a) środi trwałe, z wyjątkiem trudno dostepnych oglądowi,

b) pozostałe środki trwałe,

c) pozostałe składniki aktywów i pasywów;


5) skontrum: zbiory biblioteczne.

2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza się komisję w składzie:
1) Komisja inwentaryzacyjna:
- Katarzyna Czok - przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej,

- Marek Gołębiowski – członek komisji,

- Honorata Swynarczuk - członek komisji,


2) Zespół spisowy nr 1:
- Aneta Zadora - Konieczny – przewodniczący komisji,

- Monika Kwosek – członek komisji,

- Dorota Polok – członek komisji,


3) Zespół spisowy nr 2:
- Irena Ledwolorz - przewodniczący komisji,

- Monika Polok - członek komisji,

- Teresa Dzierżak - członek komisji,


4) Zespół spisowy nr 3:
- Anna Gruchalski - przewodniczący komisji,

- Barbara Duda - członek komisji,

- Brygida Reginek - członek komisji.


3. Plan, zakres i formy inwentaryzacji określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim: 1) spisu z natury:
a) środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

b) czeków, druków ścisłego zarachowania,

c) materiałów-magazyn;


2) drogą weryfikacji sald:
a) wartości niematerialne i prawne,

b) należności sporne i wątpliwe,

c) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

d) rozrachunki publiczno-prawne,

e) rozrachunki z pracownikami,

f) fundusze,

g) inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald,

h) grunty i grunty-użytkowanie wieczyste;


3) drogą potwierdzenia sald:
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych,

b) należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

c) budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (trwały zarząd).


4) Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości:
a) zbiory biblioteczne,

b) pozostałe składniki aktywów i pasywów.


2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza się komisję w składzie:
1) Zespół spisowy nr 1:
- Lisowska Urszula - przewodniczący komisji,

- Kubis Regina - członek komisji,

- Słota Arnold - członek komisji;


2) Zespół spisowy nr 2:
- Wabnic Grzegorz - przewodniczący komisji,

- Słota Arnold- członek komisji,

- Kokot Regina - członek komisji;


3) Zespół spisowy nr 3:
- Reginek Beata - przewodniczący komisji,

- Schwierz Katarzyna- członek komisji,

- Małolepsza Róża - członek komisji.


3. Plan, zakres i formy inwentaryzacji określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim : 1) w drodze spisu z natury:
a) środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

b) magazynu spożywczego,

c) druków ścisłego zarachowania, czeków;


2) drogą weryfikacji sald:
a) wartości niematerialne i prawne,

b) należności sporne i wątpliwe,

c) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

d) rozrachunki publiczno-prawne,

e) rozrachunki z pracownikami,

f) fundusze,

g) inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald,

h) grunty i grunty-użytkowanie wieczyste,


3) drogą potwierdzenia sald:
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych,

b) należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

c) budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (trwały zarząd);


4) porównanie danych ksiąg rachunowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości:
a) pozostałe składnik aktywów i pasywów.


2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza się komisję w składzie:
1) Zespół spisowy nr 1:
- Warzecha Jolanta – przewodniczący komisji,

- Adamska-Oliwa Bernadeta – członek komisji,

- Mirko Danuta – członek komisji;


2) Zespół spisowy nr 2:
- Mikoś Sylwia – przewodniczący komisji,

- Ressel Agnieszka - członek komisji;


3) Zespół spisowy nr 3:
- Wądrzyk Lidia - przewodniczący komisji,

- Jambor Lidia - członek komisji,

- Zychel Elżbieta - członek komisji.


3. Plan, zakres i formy inwentaryzacji określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji w Publicznym Przedszkolu w Chróścicach 1) w drodze spisu z natury:
a) środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

b) magazynu spożywczego i materiałów-magazyn,

c) czeków, druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych w kasie;


2) drogą weryfikacji sald:
a) wartości niematerialne i prawne,

b) należności sporne i wątpliwe,

c) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

d) rozrachunki publiczno-prawne,

e) rozrachunki z pracownikami,

f) fundusze,

g) inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald,

h) grunty i grunty-użytkowanie wieczyste,


3) drogą potwierdzenia sald:
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych,

b) należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

c) budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (trwały zarząd);


4) porównanie danych ksiąg rachunowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości:
a) pozostałe składnik aktywów i pasywów.


2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza się komisję w składzie:
1) Zespół spisowy nr 1:
- Renata Junger – przewodniczący komisji,

- Justyna Gladys – członek komisji,

- Nowak Konrad – członek komisji,


2) Zespół spisowy nr 2:
- Irena Gołębiowski – przewodniczący komisji,

- Breguła Monika - członek komisji

- Sylwia Slabik – członek komisji.


3. Plan, zakres i formy inwentaryzacji określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 6. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Chróścicach: 1) spisu z natury:
a) środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

b) czeków i druków ścisłego zarachowania;


2) drogą weryfikacji sald:
a) wartości niematerialne i prawne,

b) należności sporne i wątpliwe,

c) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

d) rozrachunki publiczno-prawne,

e) rozrachunki z pracownikami,

f) fundusze,

g) inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald,

h) grunty i grunty-użytkowanie wieczyste;


2) drogą potwierdzenia sald:
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych,

b) należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

c) budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej (trwały zarząd);


3) porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości:
a) zbiory biblioteczne,

b) pozostałe składniki aktywów i pasywów.


2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza się komisję w składzie: Zespół spisowy nr 1:
- Lisowska Izabela - przewodniczący komisji,

- Blacha Irena - członek komisji,

- Gonsior Edward - członek komisji.


2. Plan, zakres i formy inwentaryzacji określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 7. 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2019 r. 2. Ostateczny termin rozliczenia wyników inwentaryzacji ustala się na dzień 15.01.2020 r.
3. Osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwą i zgodną z obowiązującymi przepisami inwentaryzację.
4. Z przeprowadzonej inwentaryzacji należy sporządzić protokół.
5. Pobranie i ostateczne rozliczenie arkuszy spisu z natury powierza się przewodniczącemu zespołu spisowego.
6. Po zakończeniu czynności spisowych arkusze spisowe oraz protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych wraz z wyjaśnieniami należy przekazać do Referatu Centrum Usług Wspólnych.


Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.153.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie przeprowadzeniea inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspołnych.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 09:36
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 61
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl