Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 120.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 o zmianie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art.8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz.1316) w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1260) oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, z późn.zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ustalonym Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr. 120.2.2013 z dnia 4 lutego 2013r., zwanym dalej Regulaminem, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracownika złożony po zakończeniu wypoczynku i powrocie z urlopu do pracy. Wzór wniosku określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. ”;


b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
2a) Przyznane pracownikowi (i innym osobom uprawnionym) dofinansowanie przekazuje się w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2, na rachunek bankowy wskazany przez pracownika. ”;


2) dodaje się Załącznik Nr 2 do Regulaminu o treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiana Regulaminu została uzgodniona w dniu 26 lipca 2018r. z insp. Rafałem Parzonką, wskazanym przez pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim do reprezentowania ich interesów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzgodniono: ………………………………………….
Wójt Gminy

Henryk Wróbel

Miejscowość, data Rafał Parzonka ……………………………………………….

PDF  Zarządzenie Nr 120.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 o zmianie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 11:06
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 45
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl