Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 120.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.), art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późń. zm.) oraz § 2 pkt 1, 3, 4 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLVI/349/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobrzeń Wielki i jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2010 r. Nr 86, poz. 1019) zarządzam, co następuje:

§ 1. Umarza się wierzytelności Gminy Dobrzeń Wielki wobec zmarłego Henryka Kistela (nr aktu zgonu: ............) oraz wobec ............ z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr ........................... ogółem w wysokości 1 405,50 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta pięć złotych 50/100), w tym: należność główna: 1 188,58 zł. (słownie: : jeden tysiąc sto osiemdziesiąt osiem złotych 58/100) odsetki: 216,92 (słownie: dwieście szesnaście złotych 92/100) § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. § 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel