Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział   Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 279,68 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe 279,68 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 279,68 0,00
Razem 279,68 0,00
           
           
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00 3 000,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 3 000,00
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 3 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100,00 100,00
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 0,00 100,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00
Razem 100,00 3 100,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700     Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000,00 0,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 0,00
Razem 3 000,00 0,00


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 279,68 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe 279,68 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 274,20 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,48 0,00
Razem 279,68 0,00

3. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 7 000,00 7 000,00
  80110   Gimnazja 0,00 7 000,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 7 000,00
  80130   Szkoły zawodowe 7 000,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 0,00
Razem 7 000,00 7 000,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  26-11-2019 11:42
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 36
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl