Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 1875; zm. 2232 i 2018r. poz. 130) oraz art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm.: poz. 949 i 2203), po zasięgnięciu opinii Opolskiego Kuratora Oświaty zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję Mirosława Gutkę ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach z dniem 31 stycznia 2018r., bez wypowiedzenia, w związku z zaistnieniem szczególnie uzasadnionego przypadku. § 2. Uzasadnienie oraz pouczenie stanowią integralną część niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Henryk Wróbel