Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020:


1) Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu.
2) Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.

1. Wysokość planowanych środków na realizację zadania:
1) 50 000,- zł
2) 50 000,-zł
2. Termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2020 r.
3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki.
4. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Dobrzeń Wielki.
5. Wysokość przyznanej dotacji w 2019 r.:
1)   90 000,- zł
2) 100 000,- zł

6. Wysokość przyznanej dotacji w 2018 r.:
1)   90 000,- zł
2) 100 000,- zł

 

Zasady przyznania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
2. Podmiot składający ofertę:
1) posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
2) posiada doświadczenie w realizacji określonego zadania.
 

Termin składania ofert:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu
do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
3. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs – ……..” (wymienić nazwę zadania) w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
6. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert :
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy dokona analizy złożonych ofert
i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia swoją propozycję.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania
i otrzymanie dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) wartość merytoryczną,
2) koszt realizacji zadania,
3) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,
4) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi,
5) osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji proponowanego projektu,
6) dotychczasowa współpraca z samorządem.
 

Postanowienia końcowe:
1. O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
2. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
3. Wysokość kwoty środków może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu gminy na 2020 r.
4. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy i Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

                                                              Wójt Gminy

                                                               Piotr Szlapa                                                        

PDFOtwarty konkurs ofert - NGO.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Adriana Pietrzyk
 • opublikowano:
  26-11-2019 14:57
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  26-11-2019 15:01
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 141
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl