Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w planie finansowym wydatków na rok 2018 jednostki organizacyjnej gminy: 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
851     Oświata i wychowanie 540,00 540,00
  85154   Szkoły podstawowe 540,00 540,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 540,00
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00 0,00
Razem 540,00 540,00

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 800,00 800,00
  80101   Szkoły podstawowe 800,00 800,00
    4190 Nagrody konkursowe 800,00 0,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 800,00
Razem 800,00 800,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok.pdf