Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7 oraz art. 37 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), § 2 ust.1 pkt. 4 i § 3 ust.2 pkt 1 uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 125/2011 z dnia 09 listopada 2011 r., poz.1475 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazanie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1058/208 arkusz mapy 3 obręb Chróścice o powierzchni 0.0066 ha, objętej księgą wieczysta nr OP1O/00152712/9 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem WS – tereny wód śródlądowych płynących i stojących w tym rowów melioracyjnych; nastąpi w formie umowy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność jednej Spółki, a oznaczonych jako działki: nr 1059/208, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00075927/5 i nr 1363/208 objęta księgą wieczysta OP1O/00071181/5.
§ 2. Zbycie ww. nieruchomości, stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Dobrzeń Wielki następuje w związku z jej nieprzydatnością dla potrzeb Gminy i jej celów rozwojowych. Ze względu na kształt, wymiary i powierzchnię, przedmiotowa działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania stąd została przeznaczona do zbycia na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, wspólnie z nią wykorzystywanych dla obsługi zakładu produkcyjnego w Chróścicach przy ul. Korfantego 43, poprawiając możliwość jej zagospodarowania. Faktyczny stan zagospodarowania działki, która nie stanowi rowu, lecz zabudowana jest stacją trafo obsługującą zakład, uzasadniania wybór i formę zbycia nieruchomości. Zasadność planowanej transakcji pod kątem ekonomicznym wynika z konieczności ponoszenia (zwrotu) nakładów i kosztów na utrzymywanie tej działki w należytym porządku co przemawia za ich sprzedażą powodując zwiększenie wpływów w gminnym budżecie.
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Gminy, którym przedłożony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji.pdf