Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonywać przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobrzeniu Wielkim oznaczonej jako działka nr 1538/124 arkusz mapy 4, o powierzchni 0.0723 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00123422/7 prowadzoną przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 3 kwietnia 2018 r., Repertorium A Nr 1312/2018, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej we Opolu przed notariuszem Anną Niedużak. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.pdf