Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna 69,00 0,00
  75020   Starostwa powiatowe 69,00 0,00
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69,00 0,00
852     Pomoc społeczna 5 878,46 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe 278,46 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 278,46 0,00
  85216   Zasiłki stałe 5 600,00 0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 600,00 0,00
Razem 5 947,46 0,00
Plan wydatków bieżących - powierzone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna 69,00 0,00
  75020   Starostwa powiatowe 69,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57,72 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9,87 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1,41 0,00
Razem 69,00 0,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących - zlecone, własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 5 878,46 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe 278,46 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 273,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,46 0,00
  85216   Zasiłki stałe 5 600,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 5 600,00 0,00
Razem 5 878,46 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf