Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.57.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
851     Ochrona zdrowia 220,00 0,00
  85195   Pozostała działalność 220,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 220,00 0,00
Razem 220,00 0,00
           
Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 15 000,00 0,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 0,00
801     Oświata i wychowanie 1 000,00 1 000,00
  80195   Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00
Razem 16 000,00 1 000,00
           
Plan wydatków majątkowych - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 0,00 15 000,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 0,00 15 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00
Razem 0,00 15 000,00
           

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
851     Ochrona zdrowia 220,00 0,00
  85195   Pozostała działalność 220,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187,68 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32,32 0,00
Razem 220,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf