Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.68.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) oraz art. 262 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) w oparciu o upoważnienie zawarte w § 11 pkt 5 Uchwały Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok z późniejszymi zmianami, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Udziela się nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2018 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Młyńskiej 6B w łącznej wysokości 28 409,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięć złotych 00/100) na realizację trzech zadań, realizowanych na podstawie zawartych umów o przyznanie grantu pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrzeniu Wielkim, a Stowarzyszeniem LGD Stobrawski Zielony Szlak pod nazwą: 1. Orkiestra dęta jako atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu – Umowa Nr 3/VIIG/2018, wysokość pożyczki: 9 747,00 zł.,
2. Aby miło spędzić czas naucz się w orkiestrze grać – Umowa Nr 4/VIIG/2018, wysokość pożyczki: 9 168,00 zł.,
3. Promujemy – Gramy – Wyglądamy – Umowa Nr 5/VIIG/2018, wysokość pożyczki: 9 494,00 zł. finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pod nazwą „Oferty spędzania wolnego czasu” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak na podstawie umowy nr 00006-6933-UM0810010/15 z dnia 01.06.2016 r. zawartej z Samorządem Województwa.

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi do końca 2018 roku. § 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. § 4. Szczegółowe warunki pożyczki zostaną określone w umowie pożyczki. § 5.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.68.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim.pdf