Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.69.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiskodyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Chróścicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 994), a także art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 996) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. 2. Ogłoszenie o konkursie zamieścić na stronach internetowych: Gminy Dobrzeń Wielki i szkoły, której konkurs dotyczy oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Henryk Wróbel

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.69.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiskodyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Chróścicach.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  04-12-2019 10:57
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 33
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl