Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XLV/371/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów, przychodów i wydatków w budżecie gminy i w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 3 570,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne 3 570,00 0,00
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 070,00 0,00
    0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 320,00 0,00
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 0,00
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150,00  
700     Gospodarka mieszkaniowa 4 449,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 449,00 0,00
    0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 0,00
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 449,00 0,00
710     Działalność usługowa 10 000,00 0,00
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 0,00
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00 0,00
750     Administracja publiczna 433,00 0,00
  75023   Urzędy gmin 187,00 0,00
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 187,00 0,00
  75095   Pozostała działalność 246,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 246,00 0,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 443 500,00 0,00
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych 19 500,00 0,00
    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 000,00 0,00
    0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 0,00
    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0,00
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 000,00 0,00
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 0,00
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 414 000,00 0,00
    0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 414 000,00 0,00
758     Różne rozliczenia 30 722,00 0,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 30 722,00 0,00
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 722,00 0,00
851     Ochrona zdrowia 7 900,00 0,00
  85195   Pozostała działalność 7 900,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 7 900,00 0,00
855     Rodzina 5 350,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 850,00 0,00
    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 0,00
    2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 600,00  
  85507   Dzienni opiekunowie 3 500,00 0,00
    0830 Wpływy z usług 3 500,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 850 075,00 0,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 354 539,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 354 539,00 0,00
  90002   Gospodarka odpadami 2 600,00 0,00
    0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 600,00 0,00
    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 0,00
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 245 240,00 0,00
    0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 245 240,00 0,00
  90095   Pozostała działalność 247 696,00 0,00
    0830 Wpływy z usług 110,00 0,00
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 361,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 247 225,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 865,00 0,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 865,00 0,00
    2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 865,00 0,00
926     Kultura fizyczna 19 901,00 0,00
  92601   Obiekty sportowe 19 797,00 0,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów 19 797,00 0,00
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 104,00 0,00
    2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 104,00 0,00
Razem 1 379 765,00 0,00
           
           
           
Przychody Zwiększenia Zmniejszenia
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 70 000,00 0,00
           
           
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 400 000,00 0,00
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 400 000,00 0,00
    2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 400 000,00 0,00
757     Obsługa długu publicznego 0,00 50 000,00
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 50 000,00
    8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych,kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 0,00 50 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 363 765,00 0,00
  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanieze środowiska 363 765,00 0,00
    2960 Przelewy redystrybucyjne 363 765,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 000,00 0,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 42 000,00 0,00
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 42 000,00 0,00
  92195   Pozostała działalność 40 000,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00
    4220 Zakup środków żywności 10 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00
926     Kultura fizyczna 24 000,00 0,00
  92601   Obiekty sportowe 24 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 0,00
Razem 869 765,00 50 000,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 100 000,00 0,00
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 0,00
    6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 0,00
750     Administracja publiczna 50 000,00 0,00
  75023   Urzędy gmin 50 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 460 000,00 0,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00
  90095   Pozostała działalność 10 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00
926     Kultura fizyczna 630 000,00 0,00
  92601   Obiekty sportowe 630 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00
Razem 610 000,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  04-12-2019 11:31
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 45
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl