Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w planie finansowym wydatków na rok 2018 jednostki organizacyjnej gminy: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 27,00 27,00
  80101   Szkoły podstawowe 27,00 27,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 27,00
    4580 Pozostałe odsetki 27,00 0,00
Razem 27,00 27,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok.pdf