Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXIX/309/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Henryk Wróbel