Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.85.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 11 500,00 0,00
  85504   Wspieranie rodziny 11 500,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 500,00 0,00
Razem 11 500,00 0,00
           
           
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 3 303,00 3 303,00
  80104   Przedszkola 0,00 3 303,00
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 3 303,00
  80105   Przedszkola specjalne 3 303,00 0,00
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 303,00 0,00
Razem 3 303,00 3 303,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 11 500,00 0,00
  85504   Wspieranie rodziny 11 500,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 221,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 729,00 0,00
Razem 11 500,00 0,00

3. Publiczne Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 434,00 434,00
  80101   Szkoły podstawowe 0,00 434,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 434,00
  80195   Pozostała działalność 434,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 434,00 0,00
Razem 434,00 434,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Henryk Wróbel