Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr ZW 0050.1.94.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.93.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 687,00 0,00
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 687,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 687,00 0,00
852     Pomoc społeczna 281,76 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe 281,76 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 281,76 0,00
Razem 2 968,76 0,00
Plan wydatków bieżących - zlecone, własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 687,00 0,00
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 687,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 687,00 0,00
801     Oświata i wychowanie 15 000,00 1 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 15 000,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 0,00
  80104   Przedszkola 0,00 1 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00
Razem 17 687,00 1 000,00
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 0,00 15 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 0,00 15 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00
Razem 0,00 15 000,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 281,76 0,00
  85215   Dodatki mieszkaniowe 281,76 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 276,24 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,52 0,00
Razem 281,76 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr ZW 0050.1.94.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  04-12-2019 11:44
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 54
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl