Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.157.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżń. zm.) w związku z art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.156.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan dochodów bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna 0,00 943,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 0,00 943,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 943,00
851     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 275,00 0,00
  85195   Obrona cywilna 275,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 275,00 0,00
852     Pomoc społeczna 0,00 82,99
  85215   Dodatki mieszkaniowe 0,00 82,99
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 82,99
855     Rodzina 1 078,93 25 092,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 198,93 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 198,93 0,00
  85504   Wspieranie rodziny 0,00 25 092,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 25 092,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 880,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 880,00 0,00
Razem 1 353,93 26 117,99
Plan wydatków bieżących zlecone, własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
010     Rolnictwo i łowiectwo 1 000,61 1 000,61
  01008   Melioracje wodne 1 000,00 1 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00
  01022   Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach po-chodzenia zwierzęcego 1 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00
  01095   Pozostała działalność 0,61 0,61
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,61
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,61 0,00
750     Administracja publiczna 0,00 943,00
  75011   Urzędy wojewódzkie - zlecone 0,00 943,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 789,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 135,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 19,00
Razem 1 000,61 1 943,61

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
851     Ochrona zdrowia 275,00 0,00
  85195   Pozostała działalność 275,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234,60 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,40 0,00
852     Pomoc społeczna 0,00 82,99
  85215   Dodatki mieszkaniowe 0,00 82,99
    3110 Świadczenia społeczne 0,00 81,36
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1,63
855     Rodzina 198,93 0,00
  85503   Karta Dużej Rodziny 198,93 0,00
    4210 Świadczenia społeczne 198,93 0,00
  85504   Wspieranie rodziny 0,00 25 092,00
    3110 Świadczenia społeczne 0,00 24 300,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 661,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 114,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 17,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 880,00 0,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 880,00 0,00
Razem 1 353,93 25 174,99

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.157.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok.pdf