Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.161.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1983; poz. 1608; z 2019r. poz. 115, poz. 730 i poz. 1696) oraz § 11 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim będącego załącznikiem do Uchwały Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019r. poz. 2820), w związku z §1 ust. 2 Zarządzenia nr 0050.1.149.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz §2 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, będącego załącznikiem nr 2 do tego Zarządzenia, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie: 1. Gabriela SZMOLKEPrzewodniczący Komisji,
2. Izabela KOŁODZIEJCzłonek Komisji
3. Izabela WALOSCzłonek Komisji
4. Alicja BOBOWSKACzłonek Komisji
5. Anna KWOSEKCzłonek Komisji
6. Bernadetta KAMPACzłonek Komisji
7. Krystian SKRZYPIECCzłonek Komisji

§ 2. 1. Zadania Komisji zostały określone w Regulaminie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.1.149.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 2. Po wykonaniu wszystkich zadań, o których mowa w ust. 1, Komisja ulega rozwiązaniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.161.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.pdf