Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.102.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XLVI/379/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02 sierpnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/309/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w budżecie gminy i w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 353 210,00 0,00
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 118 000,00 0,00
    0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000,00 0,00
    0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 95 000,00 0,00
    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 0,00
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 235 210,00 0,00
    0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 235 210,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 700,00 0,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 700,00 0,00
    2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 700,00 0,00
Razem 355 910,00 0,00
           
           
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 150 000,00 0,00
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 210,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 40 210,00 0,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 210,00 0,00
801     Oświata i wychowanie 32 000,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe 12 000,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 0,00
  80104   Przedszkola 20 000,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 700,00 0,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 700,00 0,00
    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 920,15 0,00
    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338,85 0,00
    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 328,10 0,00
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 57,90 0,00
    4127 Składki na Fundusz Pracy 46,75 0,00
    4129 Składki na Fundusz Pracy 8,25 0,00
Razem 224 910,00 0,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 0,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00
Razem 100 000,00 0,00

2. Zespół Szkół Dobrzeń Wielki

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 31 000,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe 31 000,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 0,00
Razem 31 000,00 0,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.102.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  05-12-2019 08:51
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 48
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl