Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.103.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-08-2018 w sprawie dokonania korekty omyłki w treści Zarządzenia Nr 0050.1.100.2018 Wójta GminyDobrzeń Wielki w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXIX/309/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.1.100.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, w treści Załącznika Nr 1, w tabeli: „Wydatki bieżące”, w wierszu: „Razem”, w kolumnie: „Zmniejszenia” liczbę „ 15000,00 ” zastępuje się liczbą „ 15197,67 ”. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.103.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-08-2018 w sprawie dokonania korekty omyłki w treści Zarządzenia Nr 0050.1.100.2018 Wójta GminyDobrzeń Wielki w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf