Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.101.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.100.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 0,00 197,67
  85215   Dodatki mieszkaniowe 0,00 197,67
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 197,67
Razem 0,00 197,67
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 5 000,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 5 000,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 10 000,00
  92195   Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,00
Razem 15 000,00 15 000,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 0,00 197,67
  85215   Dodatki mieszkaniowe 0,00 197,67
    3110 Świadczenia społeczne 0,00 193,80
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3,87
Razem 0,00 197,67

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.101.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  05-12-2019 08:53
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 37
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl