Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.121.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji

Na podstawie art.25 ust.1, 2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7 oraz art.37 ust.1 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm.), § 2 ust.1 pkt. 4 i § 3 ust.2 pkt 1, § 7 ust.1, § 9 ust.1 uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 125/2011 z dnia 09 listopada 2011r, poz.1475) zmienionej uchwałą Nr XI/110/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 6 października 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 125/2011 z dnia 09 listopada 2011 r. , poz.1476) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazanie nieruchomości stanowiących samodzielne lokale: - mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym – garażem nr 1 oraz

- użytkowy – garaż nr 2
położone przy ul. Szpitalnej 5A w Kup wraz z udziałem w częściach wspólnych w nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00110260/9, oznaczonej jako działka nr 251/93 arkusz mapy, oznaczonej w planie zagospodarowania symbolem MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa, U – tereny usług komercyjnych nastąpi w formie umów sprzedaży z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego najemcy lokalu mieszkalnego do tego lokalu.§ 2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą OP1O/00110260/9 stanowi własność Gminy Dobrzeń Wielki. Na nieruchomości tej znajdują się lokal mieszkalny z przynależnym garażem, lokal użytkowo-usługowy z przynależną komórką oraz lokal użytkowy - garaż. Zainteresowanie najemców wykupem dwóch lokali wyrażone w złożonych wnioskach, uzasadnia prowadzenie postępowania w kierunku ich zbycia. Administrowanie budynkami wybudowanymi w latach trzydziestych ubiegłego stulecia, których stopień zużycia kształtuje się na poziomie 48 - 50%, wzniesionymi w tradycyjnej technologii, wymagającymi ciągłej modernizacji generuje niemałe koszty, co potwierdza zasadność planowanych transakcji również pod kątem ekonomicznym § 3. Zawarcie umów sprzedaży nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Gminy, którym przedłożony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. .

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.121.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji.pdf