Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.130.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7 oraz art.37 ust.2 pkt 1 w zw. z art.34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.121 ze zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) oraz § 2 ust.1 pkt. 4 i § 3 ust.2 pkt 1, § 7 ust.1 uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 125/2011 z dnia 09 listopada 2011 r., poz.1475 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazanie nieruchomości stanowiącej jednolokalowy budynek mieszkalno-gospodarczy wraz z gruntem, na którym się znajduje, oznaczonej jako działka nr 1685/29 o powierzchni 0.0657 ha, arkusz mapy 3, obręb Chróścice, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00069301/6, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MR – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną; nastąpi w formie umowy sprzedaży z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego najemcy lokalu mieszkalnego.
§ 2. Gmina Dobrzeń Wielki jest właścicielem części budynku mieszkalno-gospodarczego położonego, na nieruchomości opisanej w § 1 zarządzenia. Zbycie ww. nieruchomości, stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Dobrzeń Wielki następuje w związku z jej nieprzydatnością dla potrzeb Gminy i jej celów rozwojowych. Złożony przez długoletnich najemców wniosek o wykup tej nieruchomości uzasadnia prowadzenie postępowania w kierunku jej zbycia. Zasadność planowanej transakcji pod kątem ekonomicznym wynika z konieczności współpartycypowania w ponoszeniu nakładów i kosztów na jej utrzymywanie w należytym stanie technicznym i porządku co zważywszy położenie i możliwości optymalnego zagospodarowania tej działki, przemawia za jej sprzedażą, powodując zwiększenie wpływów w gminnym budżecie.
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Gminy, którym przedłożony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.130.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji.pdf