Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.133.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Na podstawie § 2 oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1796) zwanego dalej rozporządzeniem, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmującego uczniów:
a) słabowidzących,

b) niesłyszących,

c) słabosłyszących,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w podpunktach a – g,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w brzmieniu określonym odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.§ 2. 1. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 3. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów wymienionych w § 1, według wzoru ujętego w załączniku nr 1 do zarządzenia, osoby uprawnione, tj. rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, składają dyrektorowi szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019, w terminie do dnia 5 października 2018r. § 4. Dyrektorzy szkół przekazują listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia, do Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w terminie do dnia 10 października 2018r. § 5. Po otrzymaniu list uczniów, o których mowa w § 4, Wójt lub osoba przez niego upoważniona, przekazuje środki na udzielenie pomocy uprawnionym uczniom, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Henryk Wróbel

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.133.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.pdf

PDFZalacznik1 0050.1.133.2018.pdf

PDFZalacznik2 0050.1.133.2018.pdf