Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.142.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.141.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan dochodów bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna 3 012,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 3 012,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 012,00 0,00
855     Rodzina 61 830,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 61 830,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 61 830,00 0,00
Razem 61 830,00 0,00
Plan wydatków bieżących - zlecone, własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna - zlecone 3 012,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 3 012,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 012,00 0,00
921     Ochrona zdrowia - własne 550,00 550,00
  92195   Pozostała działalność 550,00 550,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 550,00
Razem 3 562,00 550,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 61 830,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 61 830,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 60 780,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 641,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 283,00 0,00
Razem 61 830,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta

Irena Weber

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.142.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf