Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.149.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 1, ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.148.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna 1 500,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 1 500,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 500,00 0,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36 340,00 0,00
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 36 340,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 340,00 0,00
852     Pomoc społeczna 13 828,00 0,00
  85216   Zasiłki stałe 13 828,00 0,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 828,00 0,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1 780,00 0,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 780,00 0,00
    2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 780,00 0,00
855     Rodzina 312 334,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 312 334,00 0,00
    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącegopomoc państwa w wychowywaniu dzieci 312 334,00 0,00
Razem 365 782,00 0,00
           
           
Plan wydatków bieżących - zlecone, własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna - zlecone 1 500,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 1 500,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 254,70 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 214,55 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 30,75 0,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zlecone 36 340,00 0,00
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 36 340,00 0,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 340,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 300,00 4 300,00
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 4 300,00
    2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 4 300,00
  92195   Pozostała działalność 4 300,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 0,00
926     Kultura fizyczna 30 000,00 0,00
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000,00 0,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 0,00
Razem 37 840,00 4 300,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
926     Kultura fizyczna 0,00 30 000,00
  92601   Obiekty sportowe 0,00 30 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00
Razem 0,00 30 000,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone, własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna - własne 13 828,00 0,00
  85216   Zasiłki stałe 13 828,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 13 828,00 0,00
855     Rodzina 312 334,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze - zlecone 312 334,00 0,00
    3110 Świadczenia społeczne 307 649,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 517,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 094,00 0,00
Razem 326 162,00 0,00

3. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1 780,00 0,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 780,00 0,00
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 780,00 0,00
Razem 1 780,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.149.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  05-12-2019 09:43
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 71
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl