Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

nr

 

 

Oznaczenie:

obręb,

nr działek,

(karta mapy),

 nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia

(ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

(zł)

Przeznaczenie

do oddania w dzierżawę

(sposób zagospodarowania)

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

 

Kup,

 942/122

(2)

OP1O/00088091/9

 

 

0.5008

 

MN  –  istniejąca

i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

0,16 zł

za 1 m2 rocznie

+ 23% podatek VAT

 

 

część działki

 o powierzchni

260 m2

z przeznaczeniem  na cele rekreacyjne

 

Opis nieruchomości: część nieruchomości jednolicie zagospodarowana wraz z działką 941/122, której właściciel jest długoletnim jej użytkownikiem.

 

 

2

 

Kup,

 775/109

(1)

OP1O/00088091/9

 

 

0.1272

 

ZL –  tereny urządzonej zieleni parkowej

 

1,00 zł

za 1 m2 miesięcznie

+ 23% podatek VAT

 

część działki

 o powierzchni

78 m2

z przeznaczeniem  pod działalność usługowo-handlową

 

Opis nieruchomości: działka z zielenią parkową, położona w ciągu ulicy Rynek, wyznaczającej rondo w miejscowości Kup, której część będąca przedmiotem dzierżawy zajęta jest pod kiosk, o odrębnym prawie własności.

 

 

3

 

Czarnowąsy

 893/ 125

(3),

 OP1O/00075720/4

 

 

0.0282

 

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Studium kierunków zagospodarowania miasta Opola:

M – strefa mieszkaniowa

 

 

1,00 zł

za 1 m2 miesięcznie

+ 23% podatek VAT

 

część działki

 o powierzchni

49 m2

z przeznaczeniem  pod działalność usługowo-handlową

 

Opis nieruchomości: działka położona w centrum obrębu Czarnowąsy -  dzielnicy miasta Opole, w ciągu drogi powiatowej – ul. Wolności - u jej wlotu w drogę wojewódzką, na której w jednym ciągu usytuowano trzy kioski handlowo-usługowe.

 

 

4

 

Brzezie,

 727/62, 728/62, 735/65, 736/65, 750/59, 751/59 

(1)

 OP1O/00058128/9

 

 

 

7.1889

 

R - tereny rolnicze

MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej

KDW - tereny dróg wewnętrznych

 

 

0,04 zł

za 1 m2 rocznie zwolniona z podatku VAT

 

grunty przeznaczone na cele upraw rolnych

 

Opis nieruchomości: działki położone w granicach administracyjnych miasta Opola,  uprawiane rolniczo, pomiędzy ulicą Dobrzeńskiej (z dojazdem do niej) a działkami leśnymi.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowane już zgodnie z przeznaczeniem.

Wysokość opłat z tytułu najmu: stawki czynszu określone w rubryce 5 wykazu. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem nieruchomości oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie dzierżawy. 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.