Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.155.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 1, ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.154.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
010     Rolnictwo i łowiectwo 51 581,82 0,00
  01095   Pozostała działalność 51 581,82 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 51 581,82 0,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zlecone 26 394,00 0,00
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 26 394,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 26 394,00 0,00
851     Ochrona zdrowia 440,00 0,00
  85195   Pozostała działalność 440,00 0,00
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 440,00 0,00
Razem 78 415,82 0,00
           
           
Plan wydatków bieżących - zlecone, własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
010     Rolnictwo i łowiectwo - zlecone 51 581,82 0,00
  01095   Pozostała działalność 51 581,82 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 846,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144,68 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 20,73 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 50 570,41 0,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zlecone 26 394,00 0,00
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 26 394,00 0,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 170,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 124,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 3 620,00 0,00
    4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 0,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 900,00 900,00
  85395   Pozostała działalność 900,00 900,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 900,00
926     Kultura fizyczna 8 000,00 0,00
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 000,00 0,00
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000,00 0,00
Razem 86 875,82 900,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
926     Kultura fizyczna 0,00 8 000,00
  92601   Obiekty sportowe 0,00 8 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 000,00
Razem 0,00 8 000,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
851     Ochrona zdrowia 440,00 0,00
  85195   Pozostała działalność 440,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375,36 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64,64 0,00
Razem 440,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.155.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  09-12-2019 10:07
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 41
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl