Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.161.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.160.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan wydatków bieżących - zlecone, własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 0,00 1 500,00
  60016   Drogi publiczne gminne 0,00 1 500,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zlecone 1 220,00 1 220,00
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 220,00 1 220,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 220,00
Razem 1 220,00 2 720,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 1 500,00 0,00
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 1 500,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 0,00
Razem 1 500,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.161.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf