Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.165.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 1, ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.164.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów i wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 0,00 267,02
  85215   Dodatki mieszkaniowe 0,00 267,02
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 267,02
Razem 0,00 267,02
           
           
Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna 2 000,00 2 000,00
  75023   Urzędy gmin 0,00 2 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00
  75095   Pozostała działalność 2 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 900,00 1 900,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 1 900,00 1 900,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 900,00
    4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 0,00
801     Oświata i wychowanie 0,00 1 800,00
  80101   Szkoły podstawowe 0,00 1 800,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 800,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000,00 24 000,00
  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 000,00 24 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 24 000,00
    4270 Zakup usług remontowych 0,00 24 000,00
Razem 15 900,00 29 700,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 1 800,00 0,00
  80120   Licea ogólnokształcące 1 800,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000,00 0,00
  90095   Pozostała działalność 12 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00
Razem 13 800,00 0,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - zlecone
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
852     Pomoc społeczna 0,00 267,02
  85215   Dodatki mieszkaniowe 0,00 267,02
    3110 Świadczenia społeczne 0,00 261,78
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5,24
Razem 0,00 267,02


Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.165.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf