Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.1.168.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.167.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki (organ, jednostka)

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
750     Administracja publiczna 9 200,00 9 200,00
  75023   Urzędy gmin 9 200,00 9 200,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 9 200,00
    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 200,00 0,00
Razem 9 200,00 9 200,00
           
           
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Transport i łączność 400,00 400,00
  80104   Przedszkola 0,00 400,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400,00
  80130   Szkoły zawodowe 400,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400,00 0,00
Razem 400,00 400,00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących - własne
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
851     Ochrona zdrowia 11 500,00 11 500,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 500,00 11 500,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 500,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 10 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 0,00
Razem 11 500,00 11 500,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.168.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf