Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.169.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji

Na podstawie art.25 ust.1 w związku z art.23 ust.1 pkt 7 oraz art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.121 ze zm.), § 2 ust.1 pkt. 4 i § 3 ust.2 pkt 3 uchwały Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 125/2011 z dnia 09 listopada 2011r, poz.1475 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazanie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 3235/343 i 3237/343 arkusz mapy 3, obręb Dobrzeń Wielki o łącznej powierzchni 0.0128 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi wieczyste odpowiednio: nr OP1O/00069543/4 i nr OP1O/00075720/4, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem U – tereny zabudowy usługowej – komercyjnej oraz publicznej, nastąpi w formie umowy zamiany w wyniku, której Gmina Dobrzeń Wielki nabędzie działki położone na arkuszu mapy 3, obręb Dobrzeń Wielki oznaczone numerami: 3239/428 o powierzchni 0.0084 ha, 3243/427 o powierzchni 0.0030 ha - obydwie objęte księgą wieczystą nr OP1O/00048126/2 oraz 3241/428 o powierzchni 0.0014 ha, objętą księgą wieczystą nr OP1O/00047878/1; z przeznaczeniem pod poszerzenie publicznej drogi gminnej – ulicy Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim.
§ 2. Zbycie ww. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki następuje w związku z ich nieprzydatnością dla potrzeb Gminy i jej celów rozwojowych. Zamiana ma na celu pozyskanie gruntu dla potrzeb właściwego rozwiązania układu komunikacyjnego w tej części miejscowości Dobrzeń Wielki tj. poszerzenia bardzo wąskiej drogi gminnej. Z uwagi na równowartość zamienianych działek planowana transakcja nie spowoduje znaczących wydatków w budżecie gminnym. Zbycie nieruchomości w tym trybie dla realizacji ważnego celu publicznego staje się więc jak najbardziej uzasadnione również pod kątem ekonomicznym.
§ 3. Zawarcie umowy zamiany nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Gminy, którym przedłożony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.169.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  09-12-2019 10:22
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 43
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl