Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.178.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów ...

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 10 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019, zwanego dalej Zarządzeniem, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursów na szczeblu gminy, powołuję Gminne Komisje Konkursowe do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych:
1. Konkurs Historyczny – 07.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Aneta Budzyń – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim,

Regina Janczy – ZS-P w Kup.

Ewa Gonciarska-Klimkowicz – ZS w Dobrzeniu Wielkim.


2. Konkurs Polonistyczny – 08.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Irena Weber – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Daria Giewanowicz – PSP w Chróścicach,

Stanisław Janczy – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim,

Alina Szczepaniak – ZS w Dobrzeniu Wielkim.


3. Konkurs Języka Niemieckiego – 09.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Irena Weber – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Joanna Pałgan - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim,

Anna Skrzipietz – PSP w Chróścicach,

Martyna Gonsior – ZS w Dobrzeniu Wielkim.


4. Konkurs Matematyczny – 10.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Anna Kuśnierz – ZS w Dobrzeniu Wielkim,

Urszula Warzecha – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim,

Urszula Polankiewicz – ZS-P w Kup.


5. Konkurs Języka Angielskiego – 11.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Veronika Górecka – ZS-P w Kup,

Anna Hendzel - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim,

Rafał Strzałkowski – PSP w Chróścicach,

Marta Lachowicz – ZS w Dobrzeniu Wielkim.


6. Konkurs BRD Przewodniczący:
Elżbieta Rychlik – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim,

Członkowie:
Liliana Kupisińska – PSP w Chróścicach.§ 2. W celu przeprowadzenia konkursów na szczeblu gminy, powołuję Gminne Komisje Konkursowe do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu:
1. Konkurs Geograficzny – 14.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Gabriela Kachel – ZS w Dobrzeniu Wielkim,

Donata Bieniek – PSP w Chróścicach,

Regina Janczy – ZS-P w Kup.


2. Konkurs Języka Angielskiego – 15.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Katarzyna Czechowska – PSP w Chróścicach,

Veronika Górecka – ZS-P w Kup,

Roman Partykowski – ZS w Dobrzeniu Wielkim.


3. Konkurs Języka Niemieckiego – 17.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Anna Świtała – ZS w Dobrzeniu Wielkim,

Anna Skrzipietz – PSP w Chróścicach,

Klaudia Hildebrandt-Kałuża – ZS-P w Kup.


4. Konkurs Chemiczny – 21.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Wojciech Sudnicki – ZS w Dobrzeniu Wielkim,

Małgorzata Kukurowska - PSP w Chróścicach,

Anna Babicka – ZS-P w Kup.


5. Konkurs Biologiczny – 22.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Irena Weber – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Alicja Stefan – ZS-P w Kup,

Monika Macioszek - PSP w Chróścicach,

Barbara Baucz-Malij – ZS w Dobrzeniu Wielkim.


6. Konkurs Polonistyczny – 23.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Irena Weber – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Małgorzata Frącz – PSP w Chróścicach,

Marianna Gerstel - ZS-P w Kup,

Adam Czubat – ZS w Dobrzeniu Wielkim.


7. Konkurs Historyczny – 24.01.2019 r., godz. 9 00 Przewodniczący:
Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim

Członkowie:
Danuta Bieszaj - ZS-P w Kup,

Donata Bieniek – PSP w Chróścicach,

Wanda Piętka – ZS w Dobrzeniu Wielkim.


8. Konkurs BRD Przewodniczący:
Elżbieta Rychlik – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim,

Członkowie:
Liliana Kupisińska – PSP w Chróścicach.§ 3. Osobą przygotowującą przeprowadzenie etapów gminnych konkursów jest Gospodarz Konkursu (członek Komisji) wymieniony na drugim miejscu (zaraz za Przewodniczącym) w każdej z Komisji, za wyjątkiem Konkursu BRD, w którym osobą odpowiedzialną jest Przewodniczący Komisji.
§ 4. 1. Gminne Komisje Konkursowe obowiązane są znać i stosować zasady i procedury określone w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty.
Etap gminny konkursu odbywa się w tej szkole, z której delegowany jest członek Komisji, ujęty na drugim miejscu (zaraz za Przewodniczącym), w terminie zgodnym z terminarzem zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu:

.

2. Członek Komisji, o którym mowa w ust. 1 (Gospodarz Konkursu) jest odpowiedzialny za:
a) przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie danego konkursu przedmiotowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. przygotowanie sali, stanowisk uczniowskich itp.,

b) dopilnowanie, aby członkowie Komisji wypełnili Deklarację o zachowaniu tajności – wzór nr 1, uczniowie mieli prawidłowo wypełnione Karty uczestnika II etapu konkursu – wzór nr 6 oraz oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w Konkursie – wzór nr 6a,
c) przygotowanie protokołu z II etapu Konkursu – wzór nr 7 i przekazanie go Przewodniczącemu w wersji papierowej i elektronicznej (może być na nośniku elektronicznym lub przesłany pocztą elektroniczną na adres ) oraz prace uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 80% poprawnych odpowiedzi.

3. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczestnik eliminacji gminnych, który uzyskał nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.
4. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu są także dostępne regulaminy poszczególnych konkursów przedmiotowych, które uszczegóławiają procedury przebiegu danego konkursu.
5. Protokoły z etapu gminnego, niekompletne i nadesłane nieterminowo nie będą rozpatrywane.
6. Protokoły, prace uczniów, karty uczestników konkursu i oświadczenia nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursie, Przewodniczący Komisji przekazuje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia eliminacji gminnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 0050.1.112.2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018 oraz Zarządzenie Nr 0050.1.140.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.1.112.2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.178.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w sz.pdf