Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.1.196.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 oraz art. 257 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.195.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018, wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych gminy: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 19,00 19,00
  80101   Szkoły podstawowe 19,00 0,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19,00 0,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 0,00 19,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 19,00
Razem 19,00 19,00

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup

Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801     Oświata i wychowanie 16 040,00 16 040,00
  80101   Szkoły podstawowe 12 000,00 7 000,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 7 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00
  80104   Przedszkola 0,00 4 500,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 500,00
    4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 000,00
  80110   Gimnazja 1 685,00 3 000,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 3 000,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 0,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 685,00 0,00
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 355,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 855,00 0,00
  80152   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 0,00 1 540,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 540,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 000,00
Razem 16 040,00 16 040,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF  Zarządzenie Nr 0050.1.196.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2019
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  09-12-2019 10:47
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 35
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl