Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dobrzeń Wielki, 9.12.2019 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego:   Gmina Dobrzeń Wielki
Adres zamawiającego:    ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
Telefon:                           (77) 411 03 00
Faks:                               (77) 411 03 30

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, worków po nawozach i typu big-bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów.

Kod odbioru odpadów: 02 01 04.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 18,85 t. w tym, folia rolnicza - 14,15 t; siatka do owijania balotów - 1,5 t; sznurek do owijania balotów - 0,4 t;worki po nawozach – 0,5 t; worki typu Big – Bag – 2,3 t

 

Szczegółowe uregulowania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

Zamawiający wskaże miejsca na terenie Gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Spisania z każdą osobą dostarczającą odpady protokołu odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag;

3) datę odbioru;

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

- folie rolnicze białe;

- folie rolnicze czarne;

- siatki do owijania balotów;

- sznurki do owijania balotów;

- worki po nawozach;

- workitypu Big Bag;

 

5) podpis właściciela/ użytkownika

6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

7) pieczęć firmową wykonawcy,

2. Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),

3. Wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu : - oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

4. Wykonania co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

5. Przedłożenia Zamawiającemu po wykonaniu zadania sprawozdania zawierającego: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big - Bag.

6. Złożenia oświadczenia po wykonaniu zadania o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

7. Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90533000-2  Usługi gospodarki odpadami

90512000-9  Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gmina Dobrzeń Wielki a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 - data zakończenia: do 30.06.2020 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 3. Oferta powinna być:
 1. opatrzona pieczątką firmową,
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 4. zawierać wartość oferty (netto i brutto), która będzie wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację całości przedmiotu zamówienia.
 5. określać termin wykonania zamówienia,
 6. podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,
 7. zawierać wymagane załączniki:


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki (sekretariat) do dnia 17 grudnia 2019 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 1. Spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zawierają wymagane załączniki,
 2. Zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.
 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

Cena ofertowa (KC) – 100 %

Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1% = 1 pkt.

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru

KC = CN / COB X 100

gdzie:
KC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”,
CN – najniższa zaoferowana cena brutto za cały przedmiot zamówienia, spośród wszystkich ofert spełniających warunki Zamawiającego,
COB – cena zaoferowana w badanej ofercie za cały przedmiot zamówienia.

  
VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie:

1) Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia , bez wyboru wykonawcy - zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145)

2) Prawo zawarcia umowy tylko w przypadku przyznania środków pochodzących z NFOŚIGW w Warszawie


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 411 03 26 lub 77 411 03 25.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy Folia rolnicza.docx
  PDFZapytanie ofertowe - folia rolnicza.pdf