Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: poz.1000, 1349 i 1432) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust.2 - 4 i art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260, zm. poz.1669) w związku z § 3 pkt 1, § 6 oraz Załącznikiem Nr 1 (I Tabela B) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 936), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości brutto: 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 700,00zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1 780,00zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, w kwocie 2 592,00zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dobrzeń Wielki. § 3. Traci moc uchwała nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 23 listopada 2018r.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.pdf