Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: poz.1000, 1349 i 1432) oraz § 31 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Wojew. Opolskiego z 2017r. poz.1907, zm. poz. 2278) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki w następującym składzie: 1) Jerzy Bednarz;
2) Krystyna Gierok;
3) Rafał Kampa;
4) Łukasz Lazik;
5) Arkadiusz Kulas;
6) Monika Ledwolorz-Gierok;
7) Zbigniew Wajman.

§ 2. Do zadań Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki należy w szczególności: 1) opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej;
2) analiza realizacji budżetu Gminy w trakcie roku budżetowego i sprawozdań z wykonania budżetu oraz sporządzanie opinii w tych sprawach dla potrzeb Rady Gminy;
3) opiniowanie projektów zmian budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku;
4) opiniowanie przenoszenia zablokowanych przez Wójta wydatków do rezerwy celowej oraz kierunków wydania tych środków;
5) analiza zdolności kredytowej Gminy i sporządzanie opinii w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek przez Gminę;
6) wyrażanie opinii w sprawie projektów uchwał dot. wysokości stawek podatków i opłat będących dochodami własnymi Gminy;
7) opiniowanie planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
8) sprawowanie funkcji kontrolnej w zakresie ustalonym przez Radę Gminy i nie zastrzeżonym ustawowo dla innych podmiotów;
9) analiza i opiniowanie raportu o stanie Gminy;
10) wykonywanie innych zadań oraz sporządzanie opinii i analiz dla potrzeb Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki.pdf