Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: poz.1000, 1349 i 1432) oraz § 31 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Wojew. Opolskiego z 2017r. poz.1907, zm. poz. 2278) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki w następującym składzie: 1) Jerzy Bednarz;
2) Krystyna Gierok;
3) Rafał Kampa;
4) Łukasz Lazik;
5) Arkadiusz Kulas;
6) Monika Ledwolorz-Gierok;
7) Zbigniew Wajman.

§ 2. Do zadań Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki należy w szczególności: 1) opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej;
2) analiza realizacji budżetu Gminy w trakcie roku budżetowego i sprawozdań z wykonania budżetu oraz sporządzanie opinii w tych sprawach dla potrzeb Rady Gminy;
3) opiniowanie projektów zmian budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku;
4) opiniowanie przenoszenia zablokowanych przez Wójta wydatków do rezerwy celowej oraz kierunków wydania tych środków;
5) analiza zdolności kredytowej Gminy i sporządzanie opinii w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek przez Gminę;
6) wyrażanie opinii w sprawie projektów uchwał dot. wysokości stawek podatków i opłat będących dochodami własnymi Gminy;
7) opiniowanie planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
8) sprawowanie funkcji kontrolnej w zakresie ustalonym przez Radę Gminy i nie zastrzeżonym ustawowo dla innych podmiotów;
9) analiza i opiniowanie raportu o stanie Gminy;
10) wykonywanie innych zadań oraz sporządzanie opinii i analiz dla potrzeb Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 13:44
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 22
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl