Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: poz.1000, 1349 i 1432) oraz § 31 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Wojew. Opolskiego z 2017r. poz.1907, zm. poz. 2278) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki w następującym składzie: 1) Krystyna Gierok;
2) Józef Gregulec;
3) Monika Ledwolorz-Gierok;
4) Roman Marek;
5) Danuta Orzeszyna;
6) Janusz Piontkowski;
7) Zbigniew Wajman.

§ 2. Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych należy w szczególności: 1) analiza i opiniowanie spraw z zakresu funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobków w Gminie;
2) udział w kształtowaniu polityki oświatowej w Gminie;
3) opiniowanie zasad udzielania stypendiów uczniom;
4) opiniowanie projektu budżetu Gminy w szczególności w części dot. finansowania: szkół, przedszkoli, żłobków, Gminnego Ośrodka Kultury, Stacji Opieki „Caritas” oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również ocena i opiniowanie wykonania budżetu Gminy w tym zakresie;
5) ocena realizacji zadań przez jednostki wymienione w pkt.4;
6) udział w kształtowaniu polityki związanej z upowszechnianiem kultury i kultury fizycznej;
7) opiniowanie zasad przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie oświaty, kultury i sport;
8) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw społecznych, w szczególności projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz programów zdrowotnych;
9) ocena i analiza współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym wyrażanie opinii w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego oraz zasad jego finansowania;
10) analiza i opiniowanie raportu o stanie Gminy;
11) ocena potrzeb społecznych w zakresie oświaty, kultury, zdrowia i sportu oraz w zakresie pomocy społecznej, w szczegolności opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
12) sprawowanie funkcji kontrolnej w zakresie ustalonym lub zatwierdzonym przez Radę i nie zastrzeżonym ustawami na rzecz innych podmiotów.
13) wykonywanie innych czynności oraz sporządzanie opinii i analiz dla potrzeb Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 13:48
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 26
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl