Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZalacznik1 III/18/2018.pdf

DOCXZałącznik nr ata III/18/2018.docx