Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2022 stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 2).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZalacznik1 IV/22/2018.pdf

PDFZalacznik2 IV/22/2018.pdf

DOCXZałącznik nr ata IV/22/2018.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 14:06
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 28
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl