Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm. z 2018, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017r. poz. 2203; z 2018r. poz. 2245, 1000, 1290, 1669) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dobrzeń Wielki z siedzibami jak następuje: 1) Publiczne Przedszkole w Chróścicach;
2) Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim;
3) Publiczne Przedszkole w Kup wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup.

§ 2. 1. Publiczne Przedszkole w Chróścicach jest najbliższym przedszkolem dla dzieci zamieszkałych w miejscowości Chróścice. 2. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim jest najbliższym przedszkolem dla dzieci zamieszkałych w miejscowościach: Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały.
3. Publiczne Przedszkole w Kup jest najbliższym przedszkolem dla dzieci zamieszkałych w miejscowości Kup.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Traci moc uchwała Nr XVI/157/2004 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 37 poz. 1089). § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki.pdf