Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) i art. 70 a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. § 2. Ustala się: 1. maksymalną roczną kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi opłat pobieranych za kształcenie przez uczelnie, w wysokości 2 000,00 zł, jednak nie wyższej niż 80% kosztów kształcenia.
2. przerwanie przez nauczyciela toku formy doskonalenia, na którą otrzymał dofinansowanie, zobowiązuje go do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.
3. zgodnie z potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli określonymi przez dyrektorów szkół i placówek na podstawie nadzoru pedagogicznego, poziomu osiąganych wyników sprawdzianów i egzaminów, stopnia realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepisach oświatowych, planuje się w 2019r. dofinansowanie następujących form kształcenia nadających kwalifikacje w zakresie: Informatyka, Matematyka, Geografia, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o Kulturze, Technika, Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika, Praca z uczniem z Zespołem Aspergera i Autyzmem, Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne.
4. dofinansowanie drobnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli jak: kursy, warsztaty przedmiotowe, metodyczne, seminaria, konferencje – 100% kosztów w miarę posiadanych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019.pdf

DOCXZałącznik nr ata VI/33/2019.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 14:22
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 19
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl