Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2019 roku z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego w łącznej wysokości 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej przy drodze wojewódzkiej nr 457 w m. Chróścice”. § 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF   Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.pdf

DOCXZałącznik nr ata VI/38/2019.docx