Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2019 roku z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego w łącznej wysokości 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Kup od km 16+200 do km 17+567”. § 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.pdf

DOCXZałącznik nr ata VI/39/2019.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 14:25
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 22
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl