Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 506.), art. 237 §3 i art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz § 112 i 113 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Wojew. Opolskiego z dnia 10 lipca 2017r. poz. 1907, zm. poz. 2278; z 2018r. poz. 3405), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, złożonej w dniu 22 lutego 2019r., dotyczącej bezczynności Wójta w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego zajmowanego przez Skarżącego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 maja 2019r., uznaje się skargę za uzasadnioną z przyczyn podanych w załączniku do niniejszej uchwały § 2. Uznaje się za zasadne roszczenie Skarżącego dotyczące wykupu zajmowanego przez Skarżącego i jego rodzinę mieszkania lokatorskiego na zasadach obowiązujących w dniu złożenia przez Skarżącego pisma deklarującego wykup mieszkania, tj. w dniu 25 sierpnia 2016r. § 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do bieżącego informowania Skarżącego o przebiegu postępowania zmierzającego do umożliwienia Skarżącemu wykupu na własność zajmowanego obecnie mieszkania. § 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki do przesłania Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, jako zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, o którym mowa w art. 238 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDF  Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi.pdf

DOCXZałącznik nr ata VII/46/2019.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2020
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  08-01-2020 14:28
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 24
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl